Knowledge Base

knowledge Base

การติดตั้ง IIS8 winserver 2012

ขั้นตอนการ install IIS8

คลิกที่ Manage เลือก Add Rolrs and Feature

คลิก Next

เลือกตามเครื่องหมายวงกลม แล้ว คลิก Next

เลือกตามเครื่องหมายวงกลม แล้ว คลิก Next

เลือก Web Server (IIS) คลิก Next

เลือก .NET Framework คลิก Next

คลิก Next

คลิก เลือก Role service ที่จำเป็นต้องใช้ /คลิก Next

คลิก install

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ลองเปิด  browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ http://localhost/ แล้ว Enter จะขึ้นแบบในภาพด้านบน  สามารถใช้งานได้แล้ว

 

 

Nov 30, 1030