News & Events

News & Events

คุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2556

 คุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ Managing Director of IMD Company Limited

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การใช้งานโปรแกรม BI360”

ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ” เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปี 2556

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม(อาคารเทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556

 

Aug 19, 2013