News & Events

News & Events

ขอเชิญร่วมสัมมนา การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ (ภาคการส่งเสริมการขาย)

วันจันทร์ที่  9  กันยายน  2556  เวลา  08.30-15.00 น.  

ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ในการนำเทคโนโลยี Software มาช่วย

ในการลดต้นทุน ภาคการผลิต เพื่อรองรับการแข่งขันยุค AEC พบ

กับ วิทยากรชั้นนำ  พร้อมกรณีศึกษาการใช้ MRP / ERP การจัดการ Warehouse 

รวมถึงนโยบายการส่งเสริม Software จากภาครัฐ

 

สมัครออนไลน์ที่นี่ 

Aug 27, 2013