News & Events

News & Events

แจกรางวัล Best Innovation Awards (BI Awards) รางวัลชมเชย ทีม PBRU WOW มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2556
คุณ วณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ ได้มอบรางวัลในโครงการ  Best Innovation Awards (BI Awards) 
ให้ ทีม PBRU WOW มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย
 ทางบริษัทขอแสดงความยินดี พร้อมแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางบริษัทเป็นอย่างดี
 
 รางวัลชมเชยทีม PBRU WOW มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Team leader: นางสาวจันทนา สมกำลัง 
Members list
1. นายอัศวิชัย ตราชูนิต 
2. นายสาธิต สุขมล 
3. นายสุริยะ เมฆฉาย 
 
Sep 26, 2013