News & Events

News & Events

แจกรางวัล Best Innovation Awards (BI Awards)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม FOxOxO สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 16 กันยายน 2556
คุณ วณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ ได้มอบรางวัลในโครงการ  Best Innovation Awards (BI Awards) 
ให้ ทีม FOxOxO  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
 ทางบริษัทขอแสดงความยินดี พร้อมแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางบริษัทเป็นอย่างดี
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม FOxOxO  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. ใจพร สุขะจูฑะ 
2. ณัสวรรณ อสัมภินพงศ์
 
 
 
Oct 04, 2013