News & Events

News & Events

งานสัมมนา หัวข้อ การบริหารจัดการด้วย BI (Business Intelligence)

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ การบริหารจัดการด้วย BI (Business Intelligence)
ณ ห้อง GS1 Meeting Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยมี คุณศัลย์ นวนอ่อน ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน 
คุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ Managing Director บริษัท ไอเอ็มดี จำกัด บรรยายเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ และการ Implement Business Intelligence
คุณวณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ Consultant / Manager บริษัท ไอเอ็มดี จำกัด แสดงตัวอย่างกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการ Implement Business Intelligence
มีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเอกชน ให้การตอบรับและเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี 
Nov 19, 2013