News & Events

News & Events

งาน Job and Education Fair @ ICT MAHIDOL ครั้งที่ 5

รับสมัครงาน ที่ งาน Job and Education Fair @ ICT MAHIDOL ครั้งที่ 5 วันพุธที่  22   มกราคม 2557 

ณ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

Jan 28, 2014