News & Events

News & Events

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "MS Office Thailand Competition 2014"

บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด

ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "MS Office Thailand Competition 2014"

ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

Aug 23, 2014