News & Events

News & Events

งานแสดง Software Thai 2011 ในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 11 - 25พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

 

ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Software Thai 2011 ในงาน BOI Fair 2011


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดนิทรรศการ Software Thai 2011 ในงาน BOI Fair 2011 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการทางด้าน ซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้บริโภคในประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นในผลงานซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ผลิตโดยคนไทย ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมของต่างประเทศ รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยจะจัดนำเสนอข้อมูลระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในลักษณะเป็นโซลูชั่นครบวงจรใน Cluster ต่าง ๆ ได้แก่ Logistic , Food & Agriculture , Education , Health Care , Jewelry และ Tourism ทั้งนี้จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่จำหน่าย หรือให้บริการระบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นได้รวมกลุ่มโดยนำเอาระบบของแต่ละรายเชื่อมโยงกัน และสำนักงานฯจะได้จัดทำเป็นแบบจำลอง พร้อมจัดทำ คำอธิบายการทำงาน นำเสนอในงานนิทรรศการดังกล่าวฯ สำนักงานฯ มีแผนงานในการจัดนิทรรศการ Software Thai 2011 ในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 11 - 25พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

Ref# http://www.sipa.or.th/

Sep 29, 2011